Saturday, March 22, 2014

Cuộc sống vô cùng tồi tệ của dân oan bị đảng cộng sản cướp đoạt đất đai, tài sản


Deplorable life of Vietnamese victims of injustice, victims of their own Vietnamese communist regime

https://www.youtube.com/watch?v=hlFxdD8HsN0


No comments:

Post a Comment