Friday, October 26, 2012

Lượng phóng xạ trong cá ở Fukishima không giảm

http://www.voatiengviet.com/content/luong-phong-xa-trong-ca-o-fukishima-khong-giam/1534194.html

Lượng phóng xạ trong cá ở Fukishima không giảm

No comments:

Post a Comment