Wednesday, May 25, 2016

Toàn văn bài phát biểu của TT Obama tại Việt Nam - Tiếng Anh & Phụ đề Tiếng Việt


Toàn văn bài phát biểu của TT Obama tại Việt Nam - Tiếng Anh & Phụ đề Tiếng Việt
http://trunghocduytan.com/viewtopic.php?p=63736#63736


No comments:

Post a Comment