Saturday, October 19, 2013

Đảng cộng sản Việt Nam được cấp giãi Nobel y khoa về trị dứt ghẻ tham nhũng bằng "Phóng Xạ Liệu Pháp"

http://dinhtanluc.wordpress.com/2013/10/19/giai-nobel-y-khoa-2014/

Giải Nobel Y khoa 2014:

Trị ghẻ (tham nhũng) bằng phóng xạ liệu pháp…

No comments:

Post a Comment