Friday, February 1, 2013

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới có thể phải đóng cửa (vì vấn đề an toàn)

World's biggest nuke plant may shut: Japan report

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới có thể phải đóng cửa
 
by Staff Writers, Nuclear Power DailyTokyo (AFP) Jan 25, 2013
The largest nuclear power plant in the world may be forced to shut down under tightened rules proposed by Japan's new nuclear watchdog aimed at safeguarding against earthquakes, a report said Friday.
 
Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất trên thế giới có thể bị buộc phải đóng cửa theo quy định thắt chặt được đề xuất bởi Cơ Quan Giám Sát Hạt Nhân (CQGSHN) của Nhật Bản mới thành lập, nhằm bảo vệ chống động đất, một báo cáo cho biết.

Fukushima operator Tokyo Electric Power's vast Kashiwazaki-Kariwa plant in central Japan could be on the chopping block if the Nuclear Regulation Authority expands the definition of an active fault.
 
Nhà máy vĩ đại Kashiwazaki-Kariwa ở trung tâm Nhật Bản của Tokyo Electric Power - tập đoàn điều hành NMĐHN Fukushima - có thể bị dẹp bỏ nếu Cơ quan Giám Sát Hạt Nhân mở rộng định nghĩa của một lỗi địa chất còn hoạt động.

The movement of a fault -- a crack in the earth's crust -- can generate massive earthquakes like the one that sparked a tsunami that slammed into the Fukushima Daiichi plant in March 2011, setting off the worst atomic crisis in a generation.
 
Sự chuyển động của một lỗi - một vết nứt trong lớp vỏ của trái đất - có thể tạo ra những trận động đất lớn tương tự như trận động đất trong đó đã gây ra một cơn sóng thần đỗ vào nhà máy Fukushima Daiichi tháng 3 năm 2011, gây ra cuộc khủng hoảng nguyên tử tồi tệ nhất trong một thế hệ.

The watchdog is planning to define an active fault as one that moved any time within the past 400,000 years, rather than the current 120,000 to 130,000-year limit, an official told AFP, which could spell the end of the TEPCO plant.
 
Cơ quan giám sát đang có kế hoạch định nghĩa một lỗi còn hoạt động như là một lỗi đã di chuyển ở bất kỳ thời điểm nào trong vòng 400.000 năm qua, chứ không phải là giới hạn 120.000 đến 130.000 năm, một quan chức nói với hãng thông tấn AFP, có thể nói lên sự kết cục của nhà máy Kashiwazaki-Kariwa của TEPCO.


"The new guidelines will be put into effect in July, and then we will re-evaluate the safety of each of Japan's nuclear plants," said the NRA official, adding no decisions would be made until the new rules were in place.
"Các hướng dẫn mới sẽ được đưa vào hiệu lực vào tháng Bảy, và sau đó chúng tôi sẽ đánh giá lại sự an toàn của mỗi nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản" quan chức của CQGSHN cho biết, và nói thêm rằng chưa có quyết định cho đến khi các qui định mới được công bố chính thức.

At least two "non-active" faults underneath the site's reactors could be ensnared by the new definition, forcing its closure, according to a report in the mass-circulation Yomiuri Shimbun newspaper on Friday.
Other Japanese media have carried similar reports.
 
Ít nhất có hai lỗi "không hoạt động" bên dưới các lò phản ứng của nhà máy này có thể bị liên lụy bởi các định nghĩa mới, buộc nhà máy đóng cửa, theo một báo cáo trong tờ báo có số phát hành rất lớn Yomiuri Shimbun vào hôm thứ Sáu.
Những cơ quan truyền thông khác tại Nhật Bản đã đăng tin tương tự.

A company spokesman said TEPCO was conducting more tests on the faults underneath the Kashiwazaki-Kariwa plant, the world's biggest by generating capacity.

Một phát ngôn viên công ty cho biết TEPCO đã tiến hành thử nghiệm thêm về những lỗi địa chất bên dưới nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, nhà máy lớn nhất thế giới về sản lượng điện .

The NRA is conducting or planning to conduct investigations into six other nuclear plants in Japan.

CQGSHN đang tiến hành lập hoặc lên kế hoạch điều tra sáu nhà máy điện hạt nhân khác ở Nhật Bản.

At present only two of the country's 50 reactors are operational, after the entire stable was shuttered over several months for scheduled safety checks. Public resistance has meant the government has been reluctant to give the go-ahead for their re-starting.
The two reactors that are working are both being investigated by seismologists.
 
Hiện nay chỉ có hai trong số 50 lò phản ứng hạt nhân của nước này đang hoạt động, sau khi toàn bộ những NMĐHN đã được đóng cửa trong vài tháng để được kiểm tra an toàn theo lịch trình. Phản kháng của dân chúng làm cho chính phủ miễn cưỡng về việc đồng ý cho phép tái vận hành các NMĐHN này. Hai lò phản ứng đang hoạt động đều đang được điều tra bởi các chuyên viên địa chấn.
 

In 2007, the government ordered the temporary closure of the Kashiwazaki-Kariwa plant after a 6.8-magnitude earthquake destroyed hundreds of homes in the area and jolted the sprawling plant, which was close to the quake's epicentre, leading to a small radiation leak.
 

Trong năm 2007, chính phủ ra lệnh đóng cửa tạm thời của nhà máy Kashiwazaki-Kariwa sau khi một trận động đất 6,8 độ richter phá hủy hàng trăm ngôi nhà trong khu vực và làm rung chuyển nhà máy nằm gần tâm chấn của trận động đất, dẫn đến rò rỉ phóng xạ nhỏ.

The 9.0-magnitude earthquake that struck off Japan's northeastern coast in 2011 triggered the tsunami that left about 19,000 dead and set off the emergency at Fukushima.
 
Trận động đất 9,0 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển đông bắc Nhật Bản vào năm 2011 đã gây ra sóng thần khiến khoảng 19.000 người chết và gây ra tình trạng khẩn cấp tại Fukushima.

No one is officially recorded as having died as a direct result of the nuclear catastrophe, but radiation leaks forced tens of thousands of people from their homes and left swathes of agricultural land unfarmable.
 
Không ai được chính thức ghi nhận là đã chết như là một kết quả trực tiếp của thảm họa hạt nhân, nhưng rò rỉ phóng xạ buộc hàng chục ngàn người rời bỏ nhà của họ và làm cho những khu đất đai nông nghiệp rộng lớn không còn có thể canh tác được.

No comments:

Post a Comment