Friday, December 28, 2012

CHINA INVASION: DEMONSTRATION IN SAIGON 09DEC 2012

CHINA INVASION: DEMONSTRATION IN SAIGON 09 DEC 20123

BIỂU TÌNH CHỐNG XÂM LƯỢC TÀU TẠI SÀIGÒN NGÀY 09/12/2012

http://www.youtube.com/watch?v=sPKrlBM0xgw

No comments:

Post a Comment