Friday, September 14, 2012

Nhật Bản công bố kế hoạch loại bỏ năng lượng hạt nhân năm 2040

http://www.voatiengviet.com/content/nhat-ban-cong-bo-ke-hoach-loai-bo-nang-luong-hat-nhan-nam-2040/1508119.html

Nhật Bản công bố kế hoạch loại bỏ năng lượng hạt nhân năm 2040

No comments:

Post a Comment